Home Nieuws van de vereniging

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering "de Kern" Dinsdag 22 mei 2018 Aanvang 13.30 uur Hierbij wordt U met partner van harte uitgenodigd de Jaarvergadering betreffende het jaar 2017 van "De Kern" bij te wonen.
De relevante openbare jaarstukken vindt u op onze website www.dekern-urenco.nl . De financiŽle stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn.
De vergadering vindt plaats op dinsdag 22 mei om 13.30 uur in Restaurant 't Maatveld, Tusveld 31-33, te Bornerbroek. Zaal open 13:00 uur.
Programma: Vanaf 13:00 Ontvangst met koffie/thee. 13:30 uur Algemene Ledenvergadering 15:00 Een presentatie van Dick Vis van de SPUN. 17:00 Weer naar huis. In verband met de organisatie willen we graag van te voren weten hoe groot de opkomst ongeveer zal zijn.
Daarom verzoeken wij u ons te laten weten of u aanwezig zult zijn.
Wilt u dat dan uiterlijk voor 11 mei as. laten weten aan Dirk v/d Water,
bij voorkeur per e-mail (penningmeester@dekern-urenco.nl), anders per telefoon (0546-862368).
Agenda
1. Welkom en opening van de vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. De penningmeester heeft aangegeven niet meer voor een periode van 3 jaar beschikbaar te zijn. Kandidaten worden uitgenodigd om zich te melden voor deze functie. 4. Behandeling notulen Jaarvergadering 2017 Notulen jaarvergadering 2017. 5. Jaarverslag van de Secretaris over 2017 Verslag v/d Secretaris over 2017. 6. FinanciŽle verantwoording Penningmeester over 2017 en begroting voor 2018. Vanwege vertrouwelijke karakter zijn deze stukken niet op onze (openbare) website geplaatst. De stukken zijn ter vergadering aanwezig en beschikbaar voor belangstellenden. Zo nodig zal de penningmeester, Dirk v/d Water, e.e.a. kunnen toelichten of vragen beantwoorden. Verslag van de huidige Kascommissie over 2017 (De heren Kees Kroon en Mark Ellenbroek met als reserve Herman Evers). 7. Benoeming nieuwe Kascommissie voor 2018 (Nieuweling, Mark Ellenbroek en met als Kees Kroon als reserve). Wie wil deze taak voor het jaar op zich nemen? 8. Bestuursverkiezing Uw penningmeester, Dirk van de Water, is dit jaar regulier aftredend. Hij heeft aangegeven zich niet opnieuw voor een periode van drie jaar voor deze functie herkiesbaar te stellen. Eventuele kandidaten kunnen zich melden conform de procedure als vervat in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement. Secretaris Martin Tentij 2017 -- 2020 Penningmeester/ 2018 -- 2021 Ledenadministrateur Voorzitter Wil Kappert 2016 -- 2019 Bestuurslid Herman v.d. Tuuk 2016 -- 2019 Bestuurslid Gerrit Freriks 2016 -- 2019 9. Activiteiten afgelopen jaar Op 19 september 2017 heeft Dick Vis een presentatie gehouden over de stand van zake van ons pensioenfonds de SPUN. 10. Rondvraag.

Interessante informatie van de KNVG

Klik op link: nieuwsbrief van 19 januari

De dekkingsgraad van de Spun vindt U, door op onderstaande link te klikken.
Zo te zien doet ons pensioenfonds het nog niet zo slecht.
Dekkingsgraad van Pensioenfondsen.

E-mail de webmaster