Home Nieuws van de vereniging

Notulen Extra Algemene Leden Vergadering "De Kern"

Plaats:		Restaurant 't Maatveld 
Datum:		10  oktober 2018 
Aanwezig: 	Het bestuur bestaande uit:
		J.W. Kappert (voorzitter)
D. van de Water (penningmeester/ledenadministratie)
M. Tentij (secretaris, webmaster)
H. v.d. Tuuk (pensioencommissie)
G. Freriks (pensioencommissie)
ca. 40 leden.

Afwezig:	Geen

Distributie:	Bestuur en archief 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aan de orde is de toekomst van de onze vereniging "de Kern".

In onze statuten staat als doel van de vereniging: De Kern stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden en alle anderen die op enigerlei wijze
pensioen van de Stichting Pensioenfonds Urenco N.L., hierna te noemen SPUN, ontvangen, evenals van de degenen die vanuit een Urenco-dienstverband
onder één of andere regeling met vroegpensioen zijn gegaan en deelnemer van de SPUN blijven, als ook de slapers,
voor zover zij vanuit hun laatste dienstverband met prepensioen zijn. Nu, na het opgaan van de SPUN in een ander pensioenfonds (vermoedelijk PGB op 01-04-2019), vervalt het doel van de vereniging.
Daardoor zijn wij genoodzaakt om het doel van de vereniging ter discussie te stellen.
Het bestuur heeft in de ALV van 22 mei aangegeven om hun positie ter beschikking te stellen om eventueel tot een ander doel te komen. ( gezelschapsvereniging).

Tijdens deze vergadering was niemand bereid om deze functie op zich te nemen. In deze extra ledenvergadering komt nogmaals aan de orde de toekomst van onze vereniging, ook nu was niemand bereid om deze taak op zich te nemen. Rest ons als dagelijks bestuur nog slechts een taak, de vereniging "de Kern" op een nette manier op te heffen.
Door middel van hand op steken wordt de aanwezigen gevraagd om akkoord te gaan met het liquideren van de vereniging.
Hierbij wordt unaniem besloten om de vereniging "de Kern" op te heffen.

Om dit notarieel vast te leggen gaat er een lijst rond voor de aanwezigen om al dan niet akkoord te gaan met de liquidatie.
Alle 35 aanwezigen hebben voor de opheffing getekend.


E-mail de webmaster